هنگامی که وجود یک پمپ به تنهایی نتواند دبی یا ارتفاع مورد نیاز ایستگاه را تامین کند.از دو یا بیشتر پمپ در مدار استفاده می شود.اتصال به یکدیگر ویا نحوه قرارگیری انها در مدار .در دو حالت موازی وسرس صورت می گیرد.پمپ های سری :
پمپ ها هنگامی بصورت سری قرار می گیرند که آبگیری هر پمپ مستقیما از خروجی پمپ قبل تامین شود .
به عبارت دیگر یک پمپ مقداری آب را گرفته به پمپ دیگری که در فاصله کوتاهی از آن قرار گرفته است می دهد و به همین ترتیب به پمپ بعدی منتقل می شود .
فاصله بین پمپ های سری حداکثر از چند متر تجاوز نمی کند . این نحوه آرایش زمانی بکار می رود که دبی یک پمپ برای طرح کفایت می کند اما فشار مورد
نیاز بیشتر از مقداری است که یک پمپ بتواند تامین کند .
پمپ های موازی :
اگر دو یا چند پمپ مستقیما دبی خود را وارد یک لوله مشترک بنمایند در این صورت گفته می شود که این پمپ ها بصورت موازی قرار دارند .
پمپ ها هنگامی بطور موازی نصب می شوند که فشار تولید شده توسط پمپ کفایت نیاز را بنماید اما دبی به اندازه کافی نباشد .
در این صورت بسته به مقدار دبی مورد نیاز تعدادی پمپ بصورت موازی نصب می شوند .
در طرحهای آبیاری نیاز آبی پروژه بسته به تناوب زراعتی و فصل رشد گیاهان متفاوت است بدین ترتیب می بایست در زمانهای مختلف دبی های مختلفی را برای پروژه تامین کرد .
در نظر گرفتن تعدادی پمپ که بطور موازی نصب شده باشند بهترین تمهیدی است که می توان برای چنین مواردی در نظر گرفت تا در هر زمان بتوان با روشن و خاموش کردن برخی از پمپ ها دبی لازم را تامین کرد .

دانلود کتاب

دیدگاهتان را بنویسید