به هر تحولی که در آن حررات گرفته میشود تبرید میگویند. بنا بر تعریفی دیگر به شاخهای از علم که در آن به کاهش و ثابت نگه داشتن دمای یک ماده یا فضا، در دمایی پایینتر از دمای محیط پرداخته میشود تبرید اطلاق میگردد. به بیان دیگر در تحول تبرید، حرارت از جسم سرد شوندهای گرفته شده و به جسم دیگری که دمایی کمتر از جسم سرد شونده دارد منتقل میگردد.

به هر تحولی که در آن حررات گرفته میشود تبرید میگویند. بنا بر تعریفی دیگر به شاخهای از علم که در آن به کاهش و ثابت نگه داشتن دمای یک ماده یا فضا، در دمایی پایینتر از دمای محیط پرداخته میشود تبرید اطلاق میگردد. به بیان دیگر در تحول تبرید، حرارت از جسم سرد شوندهای گرفته شده و به جسم دیگری که دمایی کمتر از جسم سرد شونده دارد منتقل میگردد. چون در این تحول حرارت گرفته شده از جسم سرد شونده به جسم دیگری منتقل میگردد، لذا در تحول تبرید هم گرمایش و هم سرمایش وجود دارد و فقط نحوه استفاده از سیستم، آنها را از یکدیگر متمایز میسازد. شدت جذب حرارت از یک ماده یا فضا را، برای به وجود آوردن شرایط دمایی مورد نظر و ثابت نگهداشتن آن، بار برودتی، بار سرمایی، یا بار گرمایی مینامند.

 

دانلود جزوه

رمز دانلود:hvacir.ir

دیدگاهتان را بنویسید