تهویه مطبوع چیست؟

تهویه مطبوغ عبارت است ایجاد شرایط آسایش انسان در محیط های مختلف از طریق اجرای عملیات بر روی هوا از قبیل افزایش وکاهش دما،تغییر رطوبت و کاهش دما ، تغییر رطوبت و کاهش گازها و ترکیبات مضر موجود در هوا.در واقع تهویه مطبوع فرآیندی است جهت دگرگونی شرایط هوا به شرایط دلخواه.

براساس، سیستم تهویه مطبوع، سیستمی است که بتواند سه فاکتور،رطوبت،دما و سرعت جریان هوا را کنترل کند. به صورت کلی تمام سیستم تهویه مطبوع، دارای یک سیال عامل هستند که گرما را به محل مورد نظر منتقل یا از ان دفع می کند.

فرآیند های تهویه مطبوع

ایجاد درجه حرارت مناسب برای محیط زندگی یا محیط صنعتی محتاج فرایندهایی است که فرایند تهویه مطبوع نامیده می شود.این فرایندها شامل گرم کردن ساده(افزایش دما)،سردکردن ساده (پایین اوردن دما) رطوبت دادن به هوا(افزایش رطوبت) و رطوبت گیری (گاهش رطوبت) می باشد. بعضی اوقات دو یا چند فرایند برای رساندن هوا به مرحله مطلوبی از درجه حرارت و رطوبت مورد نیاز می باشد.

سیستم تهویه مطبوع دارای سه جز اصلی و یک جز فرعی هستند:

۱-تولید

۲-انتقال

۳-توزیع

۴-مناسب سازی کیفیت هوای داخل(IAQ)

تعریف شرایط آسایش:

یکی از مهم ترین موارد در طراحی مطلوب ساختمان ، تامین آسایش حرارتی است.اسایش حرارتی حالتی است که فرد برای تغییر شرایط حرارتی محیط هیچ اقدام رفتاری انجام ندهد.

در تعریف استاندارد اشری(استاندارد ۵۵):آسایش حرارتی دهنی است که احساس رضایت از شرایط حرارتی محیط را بیان می کند.

حفظ این استاندارد آسایش حرارتی برای ساکنان ساختمان،یکی از اهداف مهم مهندسان طراح می باشد. خنثی بودن حرارتی هنگامی حفظ می شود که گرما تولید شده در بدن(در اثر متابولیسم) بتواند به محیط دفع شود تا به این صورت تعادل حرارتی محیط اطراف حفظ شود. فاکتورهای اصلی که بر آسایش حرارتی تاثیر می گذارند آنهایی هستند که اتلاف و کسب گرما را تعیین می کنند این عوامل شامل فاکتور زیر هستند : نرخ متابولیک بدن ناشی از فعالیت ، نوع پوشش و میزان مقاومت حرارتی لباس،دما هوا،دما متوسط تابشی،سرعت جریان هوا و رطوبت نسبی. پارامترهای روانشناسی از قبیل توقعات فردی نیز برآسایش حرارتی تاثیر می گذارند.

دیدگاهتان را بنویسید