فن سیستم، همچنین به عنوان سیستم های هوا دست زدن دانید، مجرا برای گرفتن مطبوع (گرمایش و سرمایش) به مردم اشغال یک ساختمان، و در نتیجه به طور مستقیم تأثیر راحتی سرنشینان. سیستم های فن می تواند باشد و تنظیم به بهینه سازی تحویل هوا در اکثر انرژی راه کارآمد می باشد.

فن سیستم، همچنین به عنوان سیستم های هوا دست زدن دانید، مجرا برای گرفتن مطبوع (گرمایش و سرمایش) به مردم اشغال یک ساختمان، و در نتیجه به طور مستقیم تأثیر راحتی سرنشینان. سیستم های فن می تواند باشد و تنظیم به

بهینه سازی تحویل هوا در اکثر انرژی راه کارآمد می باشد. نمودار جریان گرما (شکل ۱) نشان میدهد که چگونه، در فن ارتقا، شما می توانید استفاده از کاهش بار شما را در دیگر مراحل یکپارچه متوجه روش.فرصت های حاصل برای کاهش انرژی هوا دست زدن به سیستم شما مصرف در حال حاضر فوق العاده ای. در ادامه با رویکرد یکپارچه، شما می توانید
متوجه کاهش ۵۰ تا ۸۵ درصد در مصرف انرژی فن. بخش فن ارتقا شما کمک خواهد کرد که اجزای فن خود را شناسایی
سیستم ها ناکارآمد است. بهترین راه برای نجات” و “اقدام”، شما را فراهم خواهد کرد با چک لیست برای بهبود بهره برداری از سیستم های فن. “بهترین فرصت ها” و ملاحظات اضافیبحث در مورد فرصت ها برای بهبود انرژی عملکرد سیستم های فن خود را از طریق فن آوری و همچنین عملیات. سیستم فن ضمیمه بررسی دستورالعمل فراهم می کند برای ضبط بارهای وجود با سیستم فن خود را دراد.

دانلود کتاب

رمز دانلود :hvacir.ir

دیدگاهتان را بنویسید