دو نوع اساسی از سیستم های تهویه مطبوع طراحی شده برای برآوردن ساختمان وجود دارد شرایط خنک کننده: سیستم های گسترش مستقیم (DX)، که در آن است به طور مستقیم وجود دارد

دو نوع اساسی از سیستم های تهویه مطبوع طراحی شده برای برآوردن ساختمان وجود دارد
شرایط خنک کننده: سیستم های گسترش مستقیم (DX)، که در آن است به طور مستقیم وجود دارد
تبادل حرارت بین هوای ساختمان و مبرد، و ثانویه
سیستم های خنک کننده است که استفاده از آب سرد به عنوان یک تبادل حرارت متوسط
متوسط ​​انتقال حرارت از هوا ساختمان به
مبرد
سیستم های آب سرد قلب های خنک کننده تهویه مطبوع مرکزی، ارائه
خنک کننده در سراسر یک ساختمان یا گروهی از ساختمان ها از یک منبع. متمرکز
خنک کننده ارائه می دهد مزایای متعدد عامل، قابلیت اطمینان، و بهره وری بیش از
سیستم های DX فردی و بر اساس چرخه زندگی، می تواند به طور قابل توجهی پایین تر
کل هزینه.

<!--loginview start--> دانلود کتاب <!--loginview end-->

دانلود کتاب
رمز دانلود :HVACIR.IR

دیدگاهتان را بنویسید