۱- رسوب تشکیل شده بر روی سطوح داخلی لوله ها سبب افت کارائی کندانسور وابزوربر میگردد.

۲- ظرفیت چیلر کاهش مییابد.

۳- درجه حرارت مبرد تقطیر شده در کندانسور که بهسمت اواپراتور جریان می یابد نسبت به حالت

عادی افزایش مییابد.

۴- درجه حرارت آب برج که از چیلر خارج شده و به سمت برج جریان دارد کمتر از حالتهای معمولی

خواهد شد واختلاف درجه حرارت آب برج ورودی و خروجی از چیلر کاهش می یابد.

۵- درجه حرارت محلول رقیق ابزوربر وفشار آن افزایش می یابد.

وقتی که رسوب های ایجاد شده کیفیت عملکرد سیستم را کاهش می دهد لازم است قبل از

راه اندازی یک هفته مانده به ره اندازی از لوله های اواپراتور وکندانسور بازدیدشود چنانچه رسوب

مشاهد گردد بهتر است با استفاده از روشهای شیمیایی و مکانیکی از سطوح لوله ها

رسوب زدائی گردد.

ییی

دیدگاهتان را بنویسید