ضربه قوچ ٣-١

اکثر بسته های نرم افزاری ضربه قوچ از روش اجزا محدود استفاده میکند. این روش هنگامی اثر بخش خواهد بود که سرعت در طول زمان تغییر نکند و هوا وارد لوله ها نشود. تعداد زیادی از نرم افزارهای تجاری و غیر تجاری هم اکنون موجود می باشد.

نرم افزارها:

اکثر بسته های نرم افزاری ضربه قوچ از روش اجزا محدود استفاده میکند. این روش هنگامی اثر بخش خواهد بود که سرعت در طول زمان تغییر نکند و هوا وارد لوله ها نشود. تعداد زیادی از نرم افزارهای تجاری و غیر تجاری هم اکنون موجود می باشد.

بسته های نرم افزاری در پیچیدگی حل با یکدیگر تفاوت دارند که به روش تحلیل آنها بستگی دارد بسته های حرفه ای ممکن است دارای گزینه های زیر باشد.

۱-امکان چند فازه بودن سیال

۲-یک الگوریتم مناسب برای خلا سازی در لوله

۳-اصطکاک متغیر- فشار موج وقتی جریان توربولنت تولید میشود

۴-تغییر برخی از ضرایب در فشار های بالا که باعث میشود آب کمتر تراکم پذیر شود

۵-ساختار فعل و انفعالی سیال که خود آن باعث ایجاد فشار های مختلف در لوله شده و باعث ایجاد موج ضربه ای می شود.

بررسی ضربه قوچ در مدخل ورودی نیروگاههای آبی با استفاده از نرم افزار

با توجه به روند رو به رشد بهره برداری از نیروگاههای آبی در استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی در تولید الکتریسیته و اهمیت بررسی پدیده ضربه قوچ در نیروگاهها ،به طراحی نرم افزاری برای استفاده در نیروگاههای آبی مبادرت نمودیم.

در این قسمت به بررسی ضربه قوچ و افزایش سرعت توربین و معرفی نرم افزار نوشته شده به زبان Visual Basic برای بدست آوردن بهترین زمان بستن دریچه های Wicketgate در نیروگاههای آبی هنگام بار برداری(Load Rejection ) می پردازیم ونتایج بدست آمده توسط نرم افزار برای یکی از پروژه‏های نیروگاه آبی ایران با نتایج ارائه شده توسط شرکت سازنده توربین مقایسه می شوند.

۱- روابط ضربه قوچ

با حل همزمان معادله نویر استوکس و معادله پیوستگی، به معادلات اولیه ضربه قوچ می رسیم:

( ۱ ) C+ : HP = HA – B . (QP-QA) – R . QA . |QA|

( ۲ ) C – : HP = HB +B . (QP-QA) + R . QB . |QB|

در روابط فوق نقطه P ،نقطه دلخواه در طول خط لوله بوده و A و B به ترتیب نقاط بالادست و پایین دست خط لوله می‏باشند (شکل ۱).HP هد مجهول در نقطه P بوده و HA ،QA ،HB و QB به ترتیب هد و دبی در نقاط A و B (بالا دست و پایین دست نقطه P ) می باشند.

موج ضربه قوچ از نقطه A در امتداد AP (C+) و از نقطه B در امتداد BP‌(C-) به نقطه P می رسند .B و R ضرایب ثابتی هستند که بصورت زیر تعریف می شوند:

( ۳ ) B = a / (g . A)

( ۴ ) R = (f . dx ) / (2 . D . g . A²)

a : سرعت موج ضربه قوچ ، g‌ : شتاب جاذبه ، A : سطح مقطع لوله ، f : ضریب اصطکاک لوله

dx : فاصله تقسیمات خط لوله ، D : قطر لوله

برای بدست آوردن هد در شرایط مرزی A و B یکی از معادلات C+ یا C- را با توجه به بالادست یا پایین دست بودن‏، با شرایط مرزی در آن نقطه حل کرده و سپس برای بدست آوردن هد در نقاط میانی در هر لحظه از بسط روابط فوق بصورت زیر استفاده می نماییم:

( ۵ ) C+ : HP(i) = Cp – B . QP(i)

( ۶ ) C- : HP(i) = Cm + B . QP(i)

که در آن

( ۷ ) Cp = H(i-1) + (B-R .|Q(i-1)|) . Q(i-1)

( ۸ ) Cm = H(i+1) – (B-R . |Q(i+1)|) . Q(i+1)

بوده و خواهیم داشت:

( ۹ ) HP(i) = (Cp + Cm) /2

( ۱۰ ) QP(i) = (Cp – Cm ) / 2B

HP(i) و QP(i) به ترتیب هد و دبی در نقاط میانی می باشند.

۲-  نیروگاههای آبی و اهمیت آنها:

با توجه به بحران انرژی در سالهای اخیر ، استفاده از منابع تجدیدپذیر در تولید انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که نیروگاههای آبی در این بین از جایگاه خاصی برخوردارند .راندمان یک نیروگاه حرارتی با سوخت فسیلی حدود ۳۰% الی ۴۰% می باشدکه با استفاده از سیکل ترکیبی می توان راندمان را به حدود ۵۰% رساند. در حالیکه راندمان نیروگاههای آبی بزرگ حدود ۹۵% و نیروگاههای کوچک حدود ۹۰% می باشد.

ظرفیت تولید الکتریسیته توسط نیروگاههای آبی اکنون حدود ۱۰% کل ظرفیت الکتریسیته تولید شده در کشور است که تا پنج سال آینده این ظرفیت تا ۳۰% افزایش خواهد یافت.

قسمتهای اصلی یک نیروگاه آبی شامل Penstock، توربین، ژنراتور و Draft Tube می باشد که Penstock خط انتقال آب از مخزن به دریچه های پشت توربین (Wicketgates) بوده و سیال پس از انجام کار در توربین از طریق Draft Tube به پایین دست انتقال می یابد.

آب از سد وارد Penstock که قطر و جنس آن در محلهای مختلف متفاوت است شده و پس از عبور از شیر پروانه ای وارد محفظه حلزونی شکل (Spiralcase) شده و در آنجا بصورت چرخشی پس از عبور از بین دریچه ها (Wicketgates) با پره های توربین برخورد کرده و باعث چرخش توربین و ژنراتور شده و وارد Draft Tube می شود.

۳-  آشنایی با یکی از نیروگاه‏های ‏آبی در دست اجرا:

سد و نیروگاه بر روی رودخانه کارون در جنوب غربی ایران در استان خوزستان ساخته خواهدشد.این نیروگاه دارای مشخصات زیر می‏باشد:

مخزن با مساحت ۱۲۸۱۳ کیلومتر مربع و ظرفیت ۶e ×۱۹۰۰ مترمکعب

قدرت نصب چهار واحد توربین فرانسیس ۲۵۰ مگاواتی مجموعاً با قدرت ۱۰۰۰ مگاوات

ارتفاع طراحی: (Rated ) 5/161متر

دبی طراحی: (Rated ) 171 مترمکعب در ثانیه

دور طراحی توربین: (Rated ) 5/187 دور در دقیقه

قطر لوله : ۶ متر

قطر توربین : ۵/۴ متر

چنانچه بار از روی ژنراتور برداشته شود، سرعت توربین در اثر عبور آب افزایش خواهد یافت که اگر این افزایش سرعت زیاد باشد باعث تخریب پره‏ها و بوجود آمدن وضعیت بحرانی می‏شود. برای جلوگیری از افزایش سرعت توربین باید سریعا‎‏ً‏ دریچه‏های ورودی آب به توربین (Wicket gates ) بسته شود.

همانطور که قبلا اشاره شد سرعت بستن دریچه‏ها تاثیر مستقیم بر ایجاد پدیده ضربه قوچ و در نتیجه افزایش فشار داخل خط لوله دارد.بنابراین باید زمان مناسب برای بستن دریچه‏ها را بگونه‏ای در نظر گرفت که افزایش سرعت توربین و افزایش فشار در خط لوله هر دو در محدوده مجاز ، واقع باشند و هزینه‏های ساخت و بالا بردن ضرایب اطمینان، متعادل باشند.

زمان بسته‏شدن دریچه‎‏ها دراین پروژه نیروگاه‏ آبی مطابق محاسبات انجام شده توسط شرکت سازنده توربین حدود ۲۲ ثانیه بوده و منحنی بسته شدن دریچه‏ها. همچنین حداکثر فشار در ورودی حلزونی‏شکل حدود ۱۹۵ متر و افزایش سرعت تا حدود ۲۸۷ دور در دقیقه تخمین زده‏ می‏شود.

۴-  معرفی نرم افزار:

این برنامه کامپیوتری که به زبان Visual Basic نوشته شده است پس از گرفتن اطلاعات اولیه‏ای نظیر مشخصات خط لوله (شامل قطر،زبری،طول‏لوله و نحوهاتصال آنها) و مشخصات شیر یا توربین به محاسبه سرعت ، هد و دبی در طول زمان مشخص شده توسط کاربر می‏پردازد.لازم به ذکر است که در این محاسبات اثر موج برگشتی نیز لحاظ شده‏است.

در این نرم افزار می‏توان اثرات ضربهقوچ را در خط لوله با توربین بررسی نمود که شرایط مرزی خاص خود را دارد:

۱-۴- توربین:

این حالت، کاربرد عملی در طراحی نیروگاه‏های آبی دارد.در این حالت، مشخصات توربین بعنوان ورودی وارد می‏گردد. این مشخصات شامل معادلات میزان بازشدگی دریچه‏ها(Wicket gates ) بر حسب دبی و هد و سه نقطه از منحنی‏های قدرت از Hill chart نمونه(Prototype ) می‏باشد و نقاط میانی توسط نرم افزار میان‏یابی می‏شود.

لازم به ذکر است که مشخصات توربین را می‏توان از Hillchart مدل یا Hillchart نمونه بدست آورد. با توجه به اینکه Hillchart مدل پس از سفارش توربین، توسط سازنده، ارایه می‏گردد نمی‏توان در طراحی اولیه از آن استفاده نمود. بنابراین از Hillchart نمونه (Prototype )که برای یک سرعت طراحی، در دسترس است استفاده می‏شود.

این نرم افزار پس از دریافت مشخصات Hillchart نمونه با توجه به افزایش سرعت توربین نسبت به سرعت طراحی ،مقادیر هد ، دبی و قدرت را با استفاده از روابط تشابه دینامیکی در توربین‏ها در سرعت جدید بدست می‏آورد و به این ترتیب Hillchart نمونه را در سرعت‏های جدید شبیه‏سازی می‏‏کند.

روابط تشابه دینامیکی مذکور عبارتند از:

که در آن و و به ترتیب هد ، دبی و قدرت در سرعت می‏باشند و و و بیانگر همین مشخصات در سرعت می‏باشند.

خروجی‏های برنامه شامل محاسبه هد، دبی، سرعت و میزان بسته شدن دریچه‏ها در زمان‏های مختلف و نمایش آن در جدول بوده و همچنین می‏توان این نتایج را بصورت دو بعدی یا سه بعدی در نمودار مشاهده نمود.

از دیگر قابلیت‏های این نرم افزار امکان رسم منحنی‏های سرعت و هد برای زمان‏های مختلف بسته‏شدن دریچه و در نهایت با توجه به محدوده‏های مجاز سرعت توربین و هد خط لوله، انتخاب زمان مناسب برای بستن دریچه و همچنین تعیین چگونگی تغییرات سرعت دریچه در هنگام بسته‏شدن می‏باشد.

۵-  بحث و نتیجه‏گیری:

لازم به ذکر است که نتایج بدست آمده ،بر اساس اطلاعات ورودی برای بدترین شرایط در محاسبه ضربه قوچ به شرح زیر می‏باشند:

طول خط لوله : ۳۸۷ متر

سرعت موج : ۱۳۰۰ متر بر ثانیه

سرعت آب در لوله : ۳/۶ متر یر ثانیه

دبی آب : ۱۷۸ متر مکعب در ثانیه

ارتفاع آب پشت سد : ۱۶۸ متر

ممان اینرسی اجزاء متحرک : ۶۲۵۰ تن بر متر مربع

قطر لوله : ۶ متر

ضریب اصطکاک خط لوله : ۰۲/۰

هد برحسب متر، دبی برحسب مترمکعب بر ثانیه، سرعت بر حسب دور در دقیقه و میزان بازشدگی دریچه‏ها بر حسب درصد می‏باشند. نتایج تقریبا یکسان بوده ولی برخی ساده‏سازی‏ها در ورود اطلاعات به نرم افزار مانند یکسان فرض نمودن قطر و جنس لوله و اثر آن در محاسبه سرعت موج و ضریب اصطکاک و… باعث بروز اختلافات جزیی در نتایج بدست آمده شده‏ است.

معرفی نرم‌افزار :HiTrans

HiTrans نرم‌افزاری است که جریان‌های گذرا (میرا) را در سیستم‌های خط انتقال (خط لوله) با روش عددی حل می‌کند (مشهورترین آن ضربه قوچ است). ضربه قوچ به طور مسلم نوسانات فشاری است که درسیستم خط لوله، زمانیکه جریان به طور ناگهانی تغییر کند، ایجاد می‌شود.

مدل HiTrans در جریان‌های گذرا (میرا) معادلات دیفرانسیلی جزئی حرکت را بوسیله بکاربردن “روش مشخصه” در سیستم یک بعدی حل می‌کند.

سیستم‌های خط انتقال (خط لوله) در HiTrans تشکیل شده‌اند از:

 • لوله‌ها
 • گره‌ها

سیستم‌های خط انتقال (خط لوله) در HiTrans باید از مدل زیر پیروی کنند:‌

گره‌ها می‌توانند عناصر کنترلی مثل شیر فلکه‌ها (شیرهای باز، بسته، ثابت و کنترلی)، تجهیزات ویژه (مخزن ضربه‌گیر، مخزن هوا، مخزن ضربه گیر یک طرفه،) یا فقط یک اتصال ساده بین دو لوله بدون هیچ تجهیزاتی (گره ساده) باشند.

شرایط مرزی اولیه:

شرایط مرزی اولیه باید یکی از گره‌های زیر باشد:‌

 • سیستم پمپاژ
 • مخزن با ارتفاع ثابت

شرایط مرزی انتهایی:

شرایط مرزی انتهایی باید شامل یکی از گره‌های زیر باشد:

 • گره ساده (لوله تخلیه به اتمسفر)
 • مخزن با ارتفاع ثابت
 • شیر بسته
 • شیر ثابت
 • شیر باز
 • شیر کنترل

گره‌های میانی:

گره‌های میانی برای مدل کردن در HiTrans عبارتند از:

 • گره ساده (لوله تخلیه به اتمسفر)
 • شیر بسته
 • شیر ثابت
 • شیر باز
 • شیر کنترل
 • تجهیز پمپ با لوله مکش
 • مخزن ضربه گیر
 • مخزن ضربه‌گیر یک طرفه
 • مخزن هوا
 • شیر کاهش فشار

پارامترهای مورد نیاز برای مدل سازی سیستم خط انتقال:

زمانیکه وارد سیستم می‌شود باید اطلاعات را به شرح ذیل وارد کنید:‌

 • زمان کل شبیه‌سازی
 • گام زمانی
 • مینیمم تعداد از فاصله زمانی مشخص شده در محدوده لوله (مینیمم تعداد، تقسیم برای کوتاه‌ترین لوله در سیستم).

HiTrans نتایج را به چندین روش ارائه می‌کند:

نتایج گرافیکی

 • بار پیزومتریک (m)، دبی (m3/s)، فشار مانومتریک (m)
 • نتایج خلاصه: مقدار نهایی در هر نقطه محاسباتی
 • انیمیشن (حرکت): ابزار توانمندی است که نشان می‌دهد‌ در خط لوله زمانیکه جریان تغییر می‌کند، چه اتفاقی می‌افتد.
 • نمودار برای هر نقطه از خط لوله ( مقدار نسبت به زمان).
 • نمودار برای هر گره مشخص( مقدار نسبت به زمان).
 • تمام نتایج قابل پرینت گرفتن هستند.

نتایج عددی

 • بار پیزومتریک (m)، دبی (m3/s)، فشار مانومتریک (m)
 • نتایج خلاصه: مقدار نهایی در هر نقطه محاسباتی
 • لیست مقادیر برای هر نقطه از خط لوله ( مقدار نسبت به زمان).
 • لیست مقادیر برای هر گره مشخص ( مقدار نسبت به زمان).
 • تمام نتایج قابل پرینت گرفتن هستند.
 • تمام نتایج قابل انتقال دادن به یک فایل متنی برای استفاده از نرم‌افزارهایی که امکان اجرای محاسبات روی چندین ستون اعداد را برقرار کند،می باشد مثل: Excel , MS (به شکل *.CsU).

مشخصات:

شرایط مرزی:

 • اولیه:
 • ۱- پمپ ۲- مخزن
 • ثانویه:
 • ۱- لوله با تخلیه آزاد

۲- مخزن

۳- شیرهای ثابت(باز-بسته)

۴- شیرهای کنترل

درباره گام‌های محاسباتی:‌

برای شبیه‌سازی، HiTrans نیاز دارد که کاربر وارد کند زمان کل شبیه‌سازی،‌ گام‌های زمانی،‌ حداقل تعداد از فاصله زمانی که به کوچکترین بخش تقسیم شده است (مینیمم تعداد زیر بخش‌ها). اگر اطلاعات داده نشود، HiTrans به جای پارامترهای فوق مقادیر ۱ , ۰٫۱s , 19s، را پیش‌فرض قرار می‌دهد. مقدار ۱ در این حالت نشان می‌دهد که لوله مورد نظر (معمولا این لوله همیشه کوچکترین طول را دارد) حداقل به دو بخش که طول هر بخش بصورت ۲/طول کل = DX است تقسیم خواهد شد.

وقتی که پارامترهای محاسباتی مورد نظر به برنامه داده می‌شود، HiTrans به وسیله الگوریتمی که توسط ما توسعه یافته محاسبه می‌کند یک گام زمانی را که یک مقدار درونی برنامه نرم‌افزار می‌باشد که این مقدار باعث می‌شود که پایداری مدل تأمین شود.

بنابراین وقتی ?t را به کاربر اطلاع می‌دهد، در واقع حداکثر تعداد فاصله‌ای که به آن بخش، می‌تواند تقسیم کند را نشان می‌دهد و همچنین حداکثر خطا در سرعت موج را نشان می دهد. این خاصیت به کاربرهای با تجربه اجازه می‌دهد تا اطلاعاتی را که به عنوان ورودی برای محاسبات داده بودند، با اطلاعات جدید همسان کنند (بطور تجربی ماکزیمم خطا در این پارامتر بین ۵ الی ۱۰% بدست می‌آید. چون خطاهای کوچک در سرعت موج، تغییر قابل توجهی در مقادیر بدست آمده دبی و فشار نمی‌دهد، البته این یک ضابطه آزاد برای کاربر است).

مشخصات گره‌ها:‌

پارامترهایی را که برای هر گره وارد می‌کنیم باید به صورت زیر باشد:‌

 • گره ساده: این حالت اتصال ساده‌ای بین دو بخش لوله است که بین آنها هیچ وسیله خاصی قرار نگرفته است و دو لوله می‌توانند از نظر، اندازه،‌ جنس و …. متفاوت باشند.
 • شیر ثابت‌:

– ضریب افت (H = KQ2)، نمی‌تواند مقدار منفی به خود بگیرد.

-لازم به ذکر است که K بدون بعد نیست. K = S2/m5

 • شیر باز:

– ضریب افت (H = KQ2) ، نمی‌تواند مقدار منفی به خود بگیرد.

– زمان باز شدن (TC)، مقدار ثابت بخود می‌گیرد.

– توان باز شدن (نما) شیرباز:

– شروع زمان باز شدن ، نمی‌تواند مقدار منفی بخود بگیرد.

-لازم به ذکر است که K بدون بعد نیست. K= S2/m5

 • شیر بسته:

– ضریب افت (H = KQ2) ، نمی‌تواند مقدار منفی به خود بگیرد.

– زمان بسته شدن (TC)، مقدار ثابت بخود می‌گیرد.

– توان باز شدن (نما) شیرباز.

– شروع زمان بسته شدن، نمی‌تواند مقدار منفی بخود بگیرد.

 • مخزن با ارتفاع ثابت:

-سطح آب

 • سیستم پمپ:

– دبی m^3/s)) ، مقدار مثبت بخود می‌گیرد.

– بار (m)، مقدار مثبت بخود می‌گیرد.

– R.P.M (دور موتور) ، مقدار مثبت بخود می‌گیرد.

– راندمان (%) ، مقدارش باید بین ۰ تا ۱۰۰ باشد.

– اینرسی (kgm2)

– شیر کنترل ( بلی یا خیر)

– ضریب افت (H = KQ2) ، نمی‌تواند مقدار منفی بخود بگیرد.

– سطح آب در مخزن مکش (m)

– زمانیکه پمپ خاموش می‌شود ، نمی‌تواند مقدار منفی به خود گیرد.

لازم به ذکر است که K بدون بعد نیست. K= S2/m5

 • شیر کنترل:

تا ۵ عدد شیر کنترل، می‌توان دو مقدار زمان و ضریب افت را وارد کرد. (کمترین تعداد شیر کنترل ۲ عدد است).

– زمان (s)

– ضریب افت (H = (Q/K)^2)

هر دو پارامتر مقدار مثبت به خود می‌گیرد و لازم به ذکر است که K بدون بعد نیست.

k = S2/m5

 • مخزن هوا:

– حجم اولیه هوا (m3)

– مقطع عرضی (m2) ، نمی‌تواند مقدار منفی به خود بگیرد.

– شاخص چند وجهی (تغییر شکل)

– سطح اولیه آب در مخزن (m) ، این مقدار باید مطلق باشد.

– ضریب افت ورودی (H = KQ2) ، مقدار مثبت به خود می‌گیرد.

– ضریب افت خروجی (H = KQ2) ، مقدار مثبت به خود می‌گیرد.

لازم به ذکر است که ‌K بدون بعد نیست. K= S2/m5

 • مخزن ضربه‌گیر یک طرفه:

– مقطع عرضی (m2) ، مقدار مثبت بخود می‌‌گیرد.

– ضریب افت (H = KQ2) ، مقدار مثبت بخود می‌گیرد.

– سطح اولیه آب (m)

لازم به ذکر است که ‌K بدون بعد نیست. K= S2/m5

 • شیر کاهش فشار:

– روزنه فشار (M.C.a)

– ضریب افت (H = KQ2) ، مقدار مثبت بخود می‌گیرد.

لازم به ذکر است که ‌K بدون بعد نیست. K= S2/m5

 • مخزن ضربه گیر:

– مقطع عرضی (m2)، مقدار مثبت بخود می‌گیرد.

– ضریب افت ورودی (H = KQ2) ، مقدار مثبت به خود می‌گیرد.

– ضریب افت خروجی (H = KQ2) ، مقدار مثبت به خود می‌گیرد.

لازم به ذکر است که ‌K بدون بعد نیست. K= S2/m5

 • پمپ:

– دبی (m3/s) ، مقدار مثبت بخود می‌گیرد.

– بار (m) ، مقدار مثبت بخود می‌گیرد.

– R.P.M (دور موتور)، مقدار مثبت بخود می‌گیرد.

– راندمان (%) ، مقدارش باید بین ۰ تا ۱۰۰ باشد.

– اینرسی (kgm2)

– شیر کنترل ( بلی یا خیر)

– ضریب افت (H = KQ2) ، نمی‌تواند مقدار منفی بخود بگیرد.

– سطح آب در مخزن مکش (m)

– زمانیکه پمپ خاموش می‌شود ، نمی‌تواند مقدار منفی به خود گیرد.

لازم به ذکر است که K بدون بعد نیستK = S2/m5

نکاتی در مورد مدلسازی:

زمانیکه مخزن هوا و مخزن ضربه‌گیر مدل می‌شود‏‎، HiTrans فرض می‌کند که:

 • این تجهیزات نزدیک نقطه اتصال با لوله قرار گرفته‌اند، بنابراین اثر اینرسی کاهش پیدا می‌کند.
 • در سطح اتصال بین تجهیزات و سیستم خطوط لوله به اندازه کافی اطیمنان به مرتب بودن اتصال بین این تجهیزات و خط لوله است.

تجهیزات بازرسی تله های بخار و نرم افزارها:

از میان سازندگان تله های بخار برخی شرکت ها اقدام به ساخت تجهیزات بازرسی تله های بخار کردهاند تا به بازرسان تله ها کمک کنند. شرکت Spirax Sarco برای بررسی تله های بخار دستگاه Spiratec را ارائه نموده است که دو مدل قابل حمل و ثابت دارد . البته برای استفاده از آن لازم است در جلوی تله بخار یک سنسور نصب شود .

شرکت Gestra دستگاه VKP -30 را برای کنترل و ارزیابی و ثبت داده های مربوط به تله های بخار ارائه کرده است. دستگاه قابل حمل است و پس از بازرسی، گزارشی در مورد تله های نیازمند به تعمیر و همینطور تاریخچه ای از بازرسی های گذشته را ارائه می نماید.

شرکت Trapman دستگاه TLV را برای آنالیز و بررسی تله های بخار ارائه کرده است. اطلاعات بیش از ۳۰۰۰ تله بخار مختلف برای آنالیز در حافظه دستگاه وجود دارد.

نرم افزار Steam Work Pro محصول شرکت Conserve-It Software یک برنامه مناسب برای حفط و نگهداری اطلاعات تله های بخار است. نرم افزار Trap Base XP محصول شرکت Field Data Specialists یک نرم افزار جامع و کامل برای ثبت و ضبط و آنالیز داده ها است.

نرم افزار Trap Master محصول شرکت Yarway نیز یک نرم افزار مناسب برای این منظور است.

با تشکر از دوستان که به مطالب ما توجه کردن

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراح و نظارت پروژه های تاسیسات مکانیکی به صورت BIM توسعه دهنده نرم افزار های آموزشی تاسیسات مکانیکی

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

انرژی های تجدید پذیر

طبق آمارهای به ثبت رسیده طی ۳۰ سال گذشته احتیاجات انرژی جهان به مقدار قابل ملاحظه ای افزای…