این سند یا انتشار برای پذیرش داوطلبانه و استفاده در محدودیت های آماده برنامه تعریف شده در اینجا، و در غیر این صورت به عنوان کسانی که اتخاذ آن و یا استفاده از آن را تشخیص دهند مناسب است.

این سند یا انتشار برای پذیرش داوطلبانه و استفاده در محدودیت های آماده برنامه تعریف شده در اینجا، و در غیر این صورت به عنوان کسانی که اتخاذ آن و یا استفاده از آن را تشخیص دهند مناسب است. این است که نه استاندارد ایمنی. برنامه خود را برای یک پروژه خاص مشروط به یک طراح و یا دیگر تعریف اقتدار است استفاده خاص. SMACNA هیچ قدرت یا اقتدار به پلیس یا اجرای انطباق با محتویات این سند یا انتشار و هیچ نقشی در هیچ گونه های احزاب دیگر که اجزای خاص است هستند، در واقع، در انطباق با آن است.

 

دانلود کتاب

رمزدانلود:hvacir.ir

دیدگاهتان را بنویسید