مبردها

مواد سرمازا

 مواد سرمازا باید دارای خصوصیات زیر باشند:

 ۱-  گرمای نهان تبخیر بالا و یا خاصیت تولید بیشترین سرما در واحد حجم کمپرس شده را داشته باشد.

۲-  قابل انفجار نباشد .

۳-  در صورت نشت به سهولت قابل تشخیص باشد .

۴-قادر به عمل کردن در فشار کم باشد. (نقطه جوش پایین)

۵- از انواع گازهای پایدار باشد.

 ۶-  جا به جایی نسبی آن برای ایجاد مقدار معینی برودت کم باشد.

 ۷-  دارای فشار تقطیر قابل قبولی باشند.

 ۸- سمی نباشند و تنفس کردن آنها بی‌ضرر باشند.

۹-خاصیت خورندگی نداشته باشند.

۱۰- پایدار باشند.

۱۱-  قابل اشتعال نباشند.

 ۱۲- بر روی روغن بی‌اثر باشند.

۱۳- ارزان و فراوان باشند.

 ۱۴-محل نشت آنها به راحتی مشخص باشد.

۱۵- اختلاف فشار بین تبخیر و تقطیر کم باشد.

۱۶- نقطه انجماد پایین نسبت به دمای اواپراتور داشته باشند.

۱۷- فشار اواپراتور قابل قبول و مناسب داشته باشد

مبردها
مبردها

مواد سرمازا را به سه گروه بشرح زیر تقسیم میکنند :

گروه ۱- شامل بی‌خطرترین مواد مانند فریون ۱۱ ، فریون ۱۲، آمونیاک و …. میباشند .

گروه ۲- مواد سمی و کمی قابل اشتعال

گروه ۳- مواد قابل اشتعال شامل اتان ، پروپان و بوتان.

 

مواد مبرد مخلوط

این مواد از مخلوط کردن دو یا چند ماده سرمازا بدست می‌آید و خاصیت یک ماده مبرد را بوجود می‌آورد بعضی از این مواد بشرح زیر می‌باشد.

سیالات کریوژینک

دامنه حرارتی بین ۲۵۰- درجه فارنهایت تا صفر مطلق (۴۶۰- درجه فارانهایت) را دامنه کریوژینک می‌نامند. حصول به این دامنه حرارتی با تبخیر مواد کریوژنیکی که دارای نقطه جوش پایین هستند به سادگی امکانپذیر است.

دیدگاهتان را بنویسید