تنها کتابچه جامع برای خطر خط لوله مواد managementUpdated در ایستگاه، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، مطلق” در مقابل خطرات نسبی”، و آخرین developmentsSet نظارتی استاندارد برای مدیریت ریسک خط لوله جهانی

تنها کتابچه جامع برای خطر خط لوله مواد managementUpdated در ایستگاه، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، مطلق” در مقابل خطرات نسبی”، و آخرین developmentsSet نظارتی استاندارد برای مدیریت ریسک خط لوله جهانی
شرح
در اینجا از ابزار ایده آل اگر شما به دنبال برای، سیستم تجزیه و تحلیل ساده، انعطاف پذیر برای طراحی و عملیات تصمیمات روزمره خود است. این نسخه سوم جدید شامل بخش های در ایستگاه، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، مطلق” در مقابل خطرات نسبی”، و آخرین تحولات نظارتی. از طراحی تا روز به روز عملیات و تعمیر و نگهداری، این حجم منحصر به فرد هر جنبه از مدیریت ریسک خط لوله، مسلما مهم ترین، قطعا ترین مورد بحث و، جنبه از خط لوله امروز را پوشش می دهد.


تنها کتابچه جامع برای خطر خط لوله مواد managementUpdated در ایستگاه، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، مطلق” در مقابل خطرات نسبی”، و آخرین developmentsSet نظارتی استاندارد برای مدیریت ریسک خط لوله جهانی
شرح

در اینجا از ابزار ایده آل اگر شما به دنبال برای، سیستم تجزیه و تحلیل ساده، انعطاف پذیر برای طراحی و عملیات تصمیمات روزمره خود است. این نسخه سوم جدید شامل بخش های در ایستگاه، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، مطلق” در مقابل خطرات نسبی”، و آخرین تحولات نظارتی. از طراحی تا روز به روز عملیات و تعمیر و نگهداری، این حجم منحصر به فرد هر جنبه از مدیریت ریسک خط لوله، مسلما مهم ترین، قطعا ترین مورد بحث و، جنبه از خط لوله امروز را پوشش می دهد.

در حال حاضر گسترش و به روز، این مرجع استاندارد به طور گسترده ای پذیرفته شما را در مدیریت خطرات عملیات خط لوله. شما همچنین می خواهید راه برای ایجاد یک مدل تخصیص منابع از طریق ایجاد ارتباط خطر با هزینه و سفارشی کردن روش ارزیابی ریسک به الزامات خاص خود را پیدا کنید.روشن گام به گام دستورالعمل و بیش از ۵۰ نمونه آن را آسان. این نسخه گسترش یافته است که شامل خطوط لوله دریایی و خطوط لوله سیستم توزیع و همچنین متقابل کشور خط لوله انتقال مایع و گاز.

قرائت
مهندسین خط لوله، مهندسین نفت، مشاوران خط لولهi

دانلود کتاب

دیدگاهتان را بنویسید