خانه تاسیسات تاسیسات برودتی مراحل پاکسازی مدار تبرید پس از سوختن شدید الکتروموتور کمپرسور؟

مراحل پاکسازی مدار تبرید پس از سوختن شدید الکتروموتور کمپرسور؟

مراحل پاکسازی مدار تبرید پس از سوختن شدید الکتروموتور کمپرسور؟

به دنبال سوختن الکتروموتور کمپرسور یک سیستم سردکننده، روغن و ماده مبرد تجزیه شده و اسید تولید می کنند؛ از این رو برای تمیز کردن مدار تبرید مطابق روش زیر اقدام نمایید. توجه داشته باشید مراحل زیر باید بدقت مطابق دستورالعمل شرکت سازنده دستگاه انجام گیرد و در غیر اینصورت احتمال سوختن کمپرسور تعمیر شده و یـا کمپرسور هم مدار آن بسیار زیاد خواهد بود.

۱ـ ابتــدا شیرهــای مــکش و رانش کمپرسوری را که سوخته است کاملاً در حالت بسته قرار داده و سپس مهره های اتصال شیرها به بدنه کمپرسور را با آچار مناسب شل کرده و پس از اطمینان از قطع بودن کلید برق ورودی به ترمینال کمپرسور، اتصالات جعبــه تـرمینال را باز کرده و کمپرسور را از دستگاه جدا نمایید.

۲ـ بلافاصلــه شیر تخلیه روغن کمپرسور را بـاز نمـــوده و یک نمونــه از روغن کمپرسور سوخته را در یک شیشه تمیــز و خشک ریخته تـا میزان اسیــدیتــه آن در آزمــایشگاه اندازه گیری گردد. (توجه داشتـــه باشید روغن یک کمپرسور سوخته به شدت اسیدی است؛ لذا در موقع تخلیه روغن از دستکش و ماسک مناسب استفاده نمایید.)

۳ـ در صورتی که ظرفیت سرمایی دستگاه کمتر از ۵ تن تبرید است مجاز هستید گاز آن را در داخل کپسول جداگانه ای تخلیه کرده و طبــق دستورات سازمان محیط زیست ایران آن را برای بازیابی و نظارت به شرکتهای تولیدکننده گاز ارسال نمایید. توجه داشته باشید تحت هیچ شرایطی گاز سیستمهای سردکننده را در اتمسفر و هوای موتورخانه تخلیه نکنید.

۴ـ کمپرسوری که سیم پیچ الکتروموتور آن تعویض شده یا کمپرسور نو را در دستگاه نصب کرده و پس از محکم نمودن اتصالات شیرهای رانش و مکش همچنین اتصالات جعبه ترمینال برق آن، با گاز ازت شارژ نموده پس از نشت یابی اتصالات، گاز ازت را تخلیه کرده و از محل شارژ روغن محفظه کمپرسور را دوبار بـا واکیوم پمپ از هوا و رطــوبت تخلیه کـرده و روغن منـاسب به آن شارژ نمایید. شیر سرویس در مدار مایع را ببندید. اکنـون شیرهــای روی کمپرسور را بـاز نمایید و کمپرسور را بـه کار اندازید. بلافاصله پس از راه اندازی کمپرسور، بخشی از مواد زائد و آلودگی های مدار به سمت کمپرسور حرکت کرده و توسط فیلتر مکش، مواد زائد و ذرات معلق جذب شده تا بتوان آنها را پس از پایان عمل پمپ دان از مدار سیستم تخلیه نمود. پس از انجام کامل عمل پمپ دان و ذخیره نمودن تمامی گاز سیستم در درون کندانسور یا رسیور، کمپرسور را خاموش کنید .

۵ ـ اکنون تمام شیرآلات، کنترلها و فیلترهای مدار مایع (شیرآلات شامل شیر  انبساط  سولونوئیدوالو) را باز نموده و محتویات داخل آنها را کاملاً تمیز و در صورت نیاز تعویض نمائید. مغزی های فیلتر درایر را از داخل محفظه خارج نموده و پس از نظافت صافی فلزی و فضای درون محل استقرار مغزی ها، فیلتر نو با قابلیت جذب اسید را جایگزین فیلتر درایــر معمولی نمایید. در شکل ۴ یک نمونه فیلتر با قابلیت جذب اسید را ملاحظه می کنید.

۶ـ فیلتر مکش در خروجی اواپراتور دستگاه را نیز باز نموده پس از نظافت کــامـل، فیلتــر آن را تعویض نمایید. (توجه داشته باشید قبــل از انجام عملیات نظافت سیستم باید تعداد کافی فیلتر مکش را تهیه و در محل نصب چیلر آماده و نگهداری کنید.)

۷ ـ اکنون شیر سرویس در مدار مایع را در وضعیت باز قرار داده و سیستم را راه اندازی کنید. میزان شارژ گــــاز و سطح روغـن کمپــرسور را بدقت کنترل کنید و در صورت نیاز دستگاه را شارژ گاز نمایید. پس از شارژ کامل گاز دستگاه، حداقل به مدت ۲ ساعت بعد از بکار انــداختن کمپرسور تعمیر شده، میــزان آمپر مصرفی کمپرسور را اندازه گیری کنید تا از مقادیر مجاز تجاوز نکرده باشد. در این مرحله مجدداً دستگاه را پمپ دان کرده و مغزی های فیلتــر درایر را تعویض کنید. (بــاز هم مغزی بــا قابلیت جذب اسید در سیستم قـرار دهید).

۸ ـ در این مرحله مجدداً شیر سرویس را در مدار مایع که در مرحله قبل برای پمپ دان بسته بودید، باز کنید و دستگاه را روشن کنید و پس از اطمینان از کارکرد کمپرسور و قسمتهای مختلف آن، اجازه دهید دستگاه به مدت ۲۴ ساعت کار کند.در این مدت زمان همواره فشار رانش ـ مکش و روغن همچنین وضعیت سطح روغن کمپرسور را بدقت زیر نظر داشته باشید. پس از ۲۴ ساعت مجدداً سیستم را پمپ دان کرده و مقداری از روغن کمپرسور را جهت آزمایش اسیدیته در یک ظرف شیشه ای بریزید. هرگونه تغییر رنگ و بوی تند سوختگی روغن نشانه آن است که در سیستم آلودگی وجود داشته و بــاید روغن را مجدداً تعویض نمود. در این شرایط لازم است فیلتر مکش و مغزی های فیلتر درایر را مجدداً تعویض نمایید . در این مرحله مغزی فیلتر درایر معمولی را در محفظه فیلتر درایر قرار دهید.

۹ـ شیــر سرویس در مدار مایـع را باز نموده و دستگاه را راه اندازی کنید. پس از ۴۸ ساعت آزمایشات و عملیات مرحلۀ قبل را تکرار کنید تا اطمینان حاصل شود روغن شفاف بوده و مدار تبرید کاملاً تمیز گردیده است.

۱۰ـ دو هفته پس از راه اندازی دستگاه بــرای حصول اطمینان از تمیز بودن مـدار تبرید مجدداً روغن کمپرسور را نمونــه گیری و وضعیت اسیدیته آن را کنترل و بازرسی کنید.

توجه : هر بار که دستگاه پمپ دان می گردد لازم است فیلتر مکش نیز باز شده و فیلترهای درون آن را تعویض نمایید.

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

من حسن اسدپور هستم .مهندس تاسیسات مکانیکی.امید وارم ساعات خوبی را در انجمن تخصصی تاسیسات مکانیک ایران داشته باشید.نظرات شما دوستان عزیز گرمی مطالب سایت ما خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

تدوین سند پهنه‌های گسلی شهر تهران

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از تدوین سند پهنه‌های گسلی شهر تهران خبر داد …