این شیر برقی از نوع آرام بازشو می باشد و اجازه تشکیل شعله به آرامی را فراهم می آورد و حداکثر دبی عبوری از آن با افت۳ میلی بار حدود ۲۰ متر مکعب در ساعت می باشد.

این شیر برقی از نوع آرام بازشو می باشد و اجازه تشکیل شعله به آرامی را فراهم می آورد و حداکثر دبی عبوری از آن با افت۳ میلی بار حدود ۲۰ متر مکعب در ساعت می باشد .

 

 

تنظیم سرعت  و حجم تشکیل شعله اولیه:

با شل کردن پیچ با لای شیر و چرخش آن در جهت مثبت یا منفی حجم گاز و سرعت رسیدن به حداکثر حجم ورودی تنظیم شده و با این امر می توان به صورت ایمن شعله را تشکیل داد .طبق کاتالوگ حداکثر ۱۰ ثانیه می تواند زمان رسیدن به دبی ماکزیمم شیر طول بکشد .

 

تنظیم شعله :

برای تنظیم شعله و دبی عبوری از شیر در حالت باز با استفاده از پیچ آلن موجود در زیر شیر می توان اقدام نمود  .این تنظیم باید بعد از تشکیل شعله و به صورت آرام آرام صورت پذیرد و حتما نحوه تشکیل شعله ابتدایی نیز به موازات ان تنظیم گردد

دیدگاهتان را بنویسید