نحوه ساخت آبنمای موزیکال

همچنانکه از نام آبنما ی موز یکال پیدا است، آبنما ی موز یکال تلف یقی از آبنما و موز یک است . حرکت موزون آبنماالهام گرفته از موس یقی جذابیت خاصی را به آبنما میبخشد و روح را نوازش میدهد. اگرچه آبنم ای معمو لی نی زدارای جاذبه است ولی توأم شدن کار آن با هارمونی موزیک زیبایی آن را دو چندان مینماید.

در آبنم ای موز یکال، فواره یا گروه ی از فواره ها ی از پ یش تع یین شده در مقطع ی از زمان فعال شده و در مقطع
زمانی د یگر ج ای خود را به فواره یا گروه ی از فواره ها ی د یگر م یدهد. هر چه تعداد فواره ی ا گروه ها ی فواره
بیشتر و فاصله زمان ی فعال بودن آنها کمتر باشد، طرح ها ی که از ترک یب فواره ها در طول زمان پخش ی ک
موسیقی بدست می آید متنوع تر است.
شرکت گز ینه صنعت تأس یسات مفتخر است که بدون اتکاء به دانش فن ی کشورها ی خارج ی به عنوان اول ین
سازنده آبنمای موزیکال واقعی خود را معرفی نماید.
به منظور طراح ی یک سازه آب متحرک و روان، اول ین ایده مهم ا ین است که ا ی ن سازه چه نما و منظره ا ی
داشته باشد. لذا بررسی و انتخاب انواع فواره های مناسب جهت استفاده در هر آبنما اولین و مهمترین قدم است.
نورپردازی آبنما به عنوان عامل مکمل به هنگام کار آبنما در شب جلوه خاصی را به آن میدهد.
قسمت ه ای مکا نیکی و برق ی عمده یک آبنما عبارتند از : حوض، اتاق پمپ، نازل ها، پمپ ها، ف یلتر مکش، لوله
مکش، ش یرهای تنظ یم ارتفاع پاشش فواره، ش یرهای قطع و وصل، لوله رانش پمپ، سرر یز آبنما و لوله آن،
زیر آب کف با تور ی مشبک، لوله پر کن آب تازه، لوله تخل یه آبنما، ش یر برق ی، کابل ها ی ورود ی به آبنما، لوله ی ا
انواع محافظ کابل، ترمینال های واترپروف، چراغ ها با تلق های رنگی، تابلوهای کنترل و فرمان آبنما.
در آبنم ای معمو لی بر ای استقرار الکتروپمپ ها از پمپ خانه است فاده میشود. این فضا حت ی الامکان نزد ی ک به
آبنما قرار دارد و لوله ه ا و کابل ها ی ارتباط ی از الکتروپمپ ها و تابلوها ی کنترل و فرمان بصورت دفن ی ی ا از
طریق کانال مناسب بواسطه دیواره یا کف آبنما به آن راه مییابند که معمولا آب بندی آنها با مشکل مواجه است.
در آبنماه ای جد ید ک لیه تجه یزات آبنما بجزء تابلوها ی کنترل و فرمان در داخل آبنما قرار م یگیرد. بر ای زیب ایی
آبنما بهتر است الکتروپمپ ها در کانال کف آبنما طور ی قرار گ یرند که با پوشش شبکه فلز ی روی آن قابل رویت
نباشند این شبکه همسطح با کف آبنما اجراء میشود.
بمنظور کاهش تعداد کابل ها ی برق مرتبط از آبنما به تابلوها ی کنترل و فرمان آن م یتوان از ترم ینال ها ی
واترپروف در آبنما استفاده نمود و تجهیزاتی را که کار آنها با یکدیگر همزمان است، از طر یق این ترم ینال ها به
یک کابل مشترک منتهی نمود.
آبنماهای موزیکال ساخت شرکت گزینه صنعت تأسیسات در چهار نوع ساخته میشوند.
در آبنم ای موز یکال نوع اول که ساده تر ین نوع آبنما ی موز یکال است تعو یض فواره ها در مقاطع زمان ی مع ین
بدون در نظر گرفتن شرایط موس یقی صورت م یگیرد. در چن ین شر ایطی به لحاظ عدم تطابق بخش ها ی مختلف
موسیقی با زمان فعال بودن فواره ها باید از موسیقی های ریتمیک استفاده نمود.
آبنمای موز یکال نوع دوم شب یه آبنم ای موز یکال نوع اول است با ا ین تفاوت که ارتفاع پاشش فواره ها متناسب با
شدت و ضعف موسیقی تغییر میکند.
آبنمای موز یکال نوع سوم به آبنم ای موز یکال کارگردا نی موسوم است . در این نوع آ بنما ابتدا موس یقی ه ای مورد
نظر با توجه به بالا و پائ ین بودن تم و تن موس یقی به بخش های متعدد تقس یم می شوند و در هر بخش از آن
گروه ه ای خاص ی از فواره ها که متناسب با شرایط موسیقی انتخاب م یشوند، فعال م یگردند . هماهنگ ی بخش
های مختلف موسیقی با فعالیت گروه های خاصی از فواره های در این نوع آبنما بسیار زیبا و دیدنی است.
آبنمای موز یکال نوع چهارم مشابه آبنما ی موزیکال نوع سوم است با این تفاوت که در ای ن نوع آبنما علاوه بر
هماهنگی بخش ها ی مختلف موس یقی با فعال یت گروه ها ی خاص ی از فواره ها، ارتفاع پاشش فواره ها ن یز متناسب
با شدت و ضعف موس یقی تغ ییر م یکند. این نوع آبنما ز یباترین و کاملتر ین نوع آبنما ی موز یکال است . بد یهی
است در کل یه آبنماه ای موز یکال نوع اول ال ی چهارم همزمان با فعال بودن هر گروه از فواره ها، چراغ ه ای رنگ ی
آن گروه نیز فعال خواهد بود تا با ترکیب رقص نور به آبنمای موزیکال جلوه بیشتری بدهد.

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید