آخرین نسخه از
کد، استاندارد، سفارشات، و راهنماهای اشاره در این بخش به دنبال خواهد داشت، با یک نقطه مرجع اگوست ۲۰۰۸ که از تاریخ پیش بینی اتمام طرح. همه کار در خواهد شد مطابق با طرح پیاده سازی BNL برای DOE 413.3، برنامه و مدیریت پروژه برای تحصیل دارایی های سرمایه


آخرین نسخه از کد، استاندارد، سفارشات، و راهنماهای اشاره در این بخش به دنبال خواهد داشت،
با یک نقطه مرجع اگوست ۲۰۰۸ که از تاریخ پیش بینی اتمام طرح. همه کار در خواهد شد
مطابق با طرح پیاده سازی BNL برای DOE 413.3، برنامه و مدیریت پروژه برای
تحصیل دارایی های سرمایه.

به عنوان مثال می توان چنین اشاره کرد در این کتاب برای هر کدام سیستم تهویه مطبوع یک استاندار طراحی دارد.


آب سرد
۱٫ بیست و عرضه اینچ و بازگشت لوله های آب سرد را از موجود متصل
سایت زیرزمینی سیستم آب سرد به ساختمان. درجه حرارت آب سرد عرضه شده توسط
کارخانه مرکزی ۴۶ ° F است. جریان عرضه و / بازگشت اختلاف درجه حرارت آب خواهد شد
برای خنک کننده محاسبات انرژی اندازه گیری شد. بار خنک کننده تخمینی از ساختمان ۲۴۰۰ تن است.
جریان آب سرد مجموع ۴۱۰۰ GPM با استفاده از ۱۴ ° F افزایش درجه حرارت است. آب سرد در خدمت
هوا دست زدن به، برق الکتریکی، تجهیزات سرمایشی و موارد دیگر. از آنجا که
پمپ های آب سرد در کارخانه مرکزی دارای ظرفیت کافی و سر، بدون پمپ های سرد آب


بخار
بخار در محل از دفترچه گیاهی مرکزی در ۱۲۵ پوند بر اینچ مربع موجود است.
بار پیک بخار برآورد ساختمان جدید £ ۱۷،۰۰۰ / ساعت، و به اندازه مورد نیاز برآورد شده است
لوله بخار زیرزمینی ۸ اینچ است.کندانس خواهد شد در میعانات دوبلکس جمع آوری
گیرنده و به کارخانه مرکزی در یک کانال جداگانه با استفاده از ۳ اینچ برنامه ۸۰ لوله حامل بازگشت.
پمپ های میعانات گازی خواهد شد برای ۲٫۵ برابر اندازه

دانلود کتاب

رمز دانلود:hvacir.ir

دیدگاهتان را بنویسید