جذب چیلر استفاده در محیط داخلی ONLY است. تعداد IP از چیلر جذبی IP40 است. لطفا دمای اتاق ماشین بین ۵ ° C و ۴۰ ° C برای محافظت از راه حل حفظ تبلور در چیلر تعطیل. لطفا رطوبت در اتاق ماشین در ۹۰ درصد نگه دارید.


جذب
چیلر استفاده در محیط داخلی ONLY است. تعداد IP از چیلر جذبی IP40 است. لطفا دمای اتاق ماشین بین ۵ ° C و ۴۰ ° C برای محافظت از راه حل حفظ تبلور در چیلر تعطیل. لطفا رطوبت در اتاق ماشین در ۹۰ درصد نگه دارید.
۱-۱-. سیم کشی درست است برای CE، لطفا به منبع برق متصل با طبقه اضافه ولتاژ III، و به دیگر سیم کشی های
رده اضافه ولتاژ II.
۱-۱-۳. ارتفاع لطفا چیلر جذبی نصب در ارتفاع کمتر از ۱۰۰۰M بالاتر از سطح دریا. اگر محل بالاتر از ۱۰۰۰M بالاتر از سطح دریا است، لطفا با ما تماس عامل حامل / SANYO.

دانلود کتاب

رمزدانلود:hvacir.i

دیدگاهتان را بنویسید