خانه تاسیسات تاسیسات بهداشتی گردش هوا در بیمارستان

گردش هوا در بیمارستان

بدلیل اهمیت مسئله آلودگی هوا  و انتشار آن در بیمارستان از یک طرف و حفظ بالاترین کیفیتها برای تهویه مطبوع و آرامش بخش برای بیماران ٬ از طرف دیگر ٬ تامین شرایط رفاهی مناسب ٬ با استفاده از عواملی همچون : سرمایش و گرمایش و رطوبت و هوای تازه و میزان چرخش و فشار نسبی هوا ٬ در هریک از فضاهای بیمارستانی ٬ از جایگاه ویژه ای برخوردار است . در اینجا اختصاصات تهویه مطبوع برای چند فضای مهم در بیمارستانها ارایه میشود

اتاقهای  عمل : 

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای بیرون به داخل اتاقهای عمل، فشار نسبی این فضا مثبت است( حد اقل ۱۵  CFM ) .

ورود هوای تازه :  از صد در صد هوای تازه استفاده کرده و در هر ساعت ۱۵ بارحجم هوای اتاق عمل با هوای تازه تعویض می گردد .

هوای برگشت :  هوای اتاق عمل مجددا به داخل بر نگشته و مستقیما  تخلیه می شود یعنی صد در صد هوا بایستی تخلیه شود و هواساز اتاق عمل کانال برگشت ندارد 

درصد رطوبت :  رطوبت نسبی در محدوده ۶۰ – ۵۰ درصد ایده آل است لیکن بعضآ تا ۳۰ درصد هم در بعضی اعمال جراحی مورد نیاز خواهد بود .

محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

سالن ریکاوری :

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای بیرون به داخل ریکاوری ، فشار نسبی این فضا مثبت است .

ورود هوای تازه :    از صد در صد هوای تازه استفاده کرده و در هر ساعت دو مرتبه حجم هوای اتاق ریکاوری با هوای تازه تعویض و شش مرتبه نیز حجم هوای اتاق بایستی جابجا گردد .

هوای برگشت :  هوای این اتاق برگشت داده نمی شود .  

درصد رطوبت : محدوده رطوبت بین ۶۰-۵۰ درصد است

محدودهء دما:  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود 

بخشهای ویژه ( ICU  CCU   NICU )  : 

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای بیرون به داخل بخش های ویژه ٬ فشار نسبی این فضا مثبت است( حد اقل ۱۵  CFM ) .

ورود هوای تازه :  از صد در صد هوای تازه استفاده کرده و در هر ساعت۱۰  بارحجم هوای این بخش ها با هوای تازه تعویض می گردد .

هوای برگشت :  هوای بخشهای ویژه  مجددا به داخل بر نگشته و مستقیما  تخلیه می شود یعنی صد در صد هوا بایستی تخلیه شود و هواساز کانال برگشت ندارد 

درصد رطوبت :  رطوبت نسبی در محدوده ۶۰ – ۵۰ درصد ایده آل است لیکن بعضآ تا ۳۰ درصد هم  مورد نیاز خواهد بود .

محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

اتاق کار تمیز :

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای بیرون به داخل  ، فشار نسبی این فضا مثبت است .

ورود هوای تازه :  اختیاری است

هوای برگشت :  اختیاری بوده و بستگی به شرایط طراحی دارد

درصد رطوبت : محدوده رطوبت بین ۶۰-۵۰ درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد .

محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود 

اتاق کار کثیف :

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای  داخل به بیرون (به خصوص درتالار اتاقهای عمل و بخش های ویژه) ، فشار نسبی این فضا منفی است .

ورود هوای تازه :  اختیاری است

هوای برگشت :  اختیاری بوده و بستگی به شرایط طراحی دارد

درصد رطوبت : محدوده رطوبت بین ۶۰-۵۰ درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد .

محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود 

انواع انبار وسایل در داخل بخشها ( تجهیزات و یا لوازم مصرفی اطاق عمل و بخشهای ویزه و بستری ها) :

فشار نسبی هوا :  اختیاری است .

ورود هوای تازه :  اختیاری است

هوای برگشت :  ندارد

درصد رطوبت : محدوده رطوبت بین ۶۰-۵۰ درصد است 

محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود 

 

سرویسهای دستشوی و حمام :

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای  داخل به بیرون  ، فشار نسبی این فضا منفی است .

ورود هوای تازه :  اختیاری است

هوای برگشت :  ندارد

درصد رطوبت : محدوده رطوبت بین ۶۰-۵۰ درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد .

محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود 

اتاقهای بستری:  

فشار نسبی هوا :  فشار نسبی اتاق بستری صفر است

ورود هوای تازه :  در هر ساعت دو مرتبه حجم هوای اتاق بستری با هوای تازه تعویض می گردد

هوای برگشت :   هوای اتاق بستری برگشت داده نمی شود .

درصد رطوبت : رطوبت نسبی در محدوده ۶۰-۳۰ درصد  است

محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود 

بخش اورژانس  : 

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای بیرون به داخل بخش آورژانس ٬ فشار نسبی این فضا مثبت است .

ورود هوای تازه :  از صد در صد هوای تازه استفاده کرده و در هر ساعت ۶  بارحجم هوای این بخش  با هوای تازه تعویض می گردد .

هوای برگشت :  هوای بخش اورژانس میتواند مجددا به داخل بر گشته و استفاده گردد .

درصد رطوبت :  رطوبت نسبی در محدوده ۶۰ – ۵۰ درصد ایده آل است لیکن بهتر است در حداقل باشد .

محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراح و نظارت پروژه های تاسیسات مکانیکی به صورت BIM توسعه دهنده نرم افزار های آموزشی تاسیسات مکانیکی

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

توضیحاتی درباره شغل لوله کشی

در طول زمان های سخت، می توان دشوار دانست که چه شغلی باید به کار گرفته شود، به ویژه هنگامی …