بدلیل اهمیت مسئله آلودگی هوا  و انتشار آن در بیمارستان از یک طرف و حفظ بالاترین کیفیتها برای تهویه مطبوع و آرامش بخش برای بیماران ٬ از طرف دیگر ٬ تامین شرایط رفاهی مناسب ٬ با استفاده از عواملی همچون : سرمایش و گرمایش و رطوبت و هوای تازه و میزان چرخش و فشار نسبی هوا ٬ در هریک از فضاهای بیمارستانی ٬ از جایگاه ویژه ای برخوردار است . در اینجا اختصاصات تهویه مطبوع برای چند فضای مهم در بیمارستانها ارایه میشود

اتاقهای  عمل : 

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای بیرون به داخل اتاقهای عمل، فشار نسبی این فضا مثبت است( حد اقل ۱۵  CFM ) .

ورود هوای تازه :  از صد در صد هوای تازه استفاده کرده و در هر ساعت ۱۵ بارحجم هوای اتاق عمل با هوای تازه تعویض می گردد .

هوای برگشت :  هوای اتاق عمل مجددا به داخل بر نگشته و مستقیما  تخلیه می شود یعنی صد در صد هوا بایستی تخلیه شود و هواساز اتاق عمل کانال برگشت ندارد 

درصد رطوبت :  رطوبت نسبی در محدوده ۶۰ – ۵۰ درصد ایده آل است لیکن بعضآ تا ۳۰ درصد هم در بعضی اعمال جراحی مورد نیاز خواهد بود .

محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

سالن ریکاوری :

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای بیرون به داخل ریکاوری ، فشار نسبی این فضا مثبت است .

ورود هوای تازه :    از صد در صد هوای تازه استفاده کرده و در هر ساعت دو مرتبه حجم هوای اتاق ریکاوری با هوای تازه تعویض و شش مرتبه نیز حجم هوای اتاق بایستی جابجا گردد .

هوای برگشت :  هوای این اتاق برگشت داده نمی شود .  

درصد رطوبت : محدوده رطوبت بین ۶۰-۵۰ درصد است

محدودهء دما:  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود 

بخشهای ویژه ( ICU  CCU   NICU )  : 

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای بیرون به داخل بخش های ویژه ٬ فشار نسبی این فضا مثبت است( حد اقل ۱۵  CFM ) .

ورود هوای تازه :  از صد در صد هوای تازه استفاده کرده و در هر ساعت۱۰  بارحجم هوای این بخش ها با هوای تازه تعویض می گردد .

هوای برگشت :  هوای بخشهای ویژه  مجددا به داخل بر نگشته و مستقیما  تخلیه می شود یعنی صد در صد هوا بایستی تخلیه شود و هواساز کانال برگشت ندارد 

درصد رطوبت :  رطوبت نسبی در محدوده ۶۰ – ۵۰ درصد ایده آل است لیکن بعضآ تا ۳۰ درصد هم  مورد نیاز خواهد بود .

محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

اتاق کار تمیز :

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای بیرون به داخل  ، فشار نسبی این فضا مثبت است .

ورود هوای تازه :  اختیاری است

هوای برگشت :  اختیاری بوده و بستگی به شرایط طراحی دارد

درصد رطوبت : محدوده رطوبت بین ۶۰-۵۰ درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد .

محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود 

اتاق کار کثیف :

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای  داخل به بیرون (به خصوص درتالار اتاقهای عمل و بخش های ویژه) ، فشار نسبی این فضا منفی است .

ورود هوای تازه :  اختیاری است

هوای برگشت :  اختیاری بوده و بستگی به شرایط طراحی دارد

درصد رطوبت : محدوده رطوبت بین ۶۰-۵۰ درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد .

محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود 

انواع انبار وسایل در داخل بخشها ( تجهیزات و یا لوازم مصرفی اطاق عمل و بخشهای ویزه و بستری ها) :

فشار نسبی هوا :  اختیاری است .

ورود هوای تازه :  اختیاری است

هوای برگشت :  ندارد

درصد رطوبت : محدوده رطوبت بین ۶۰-۵۰ درصد است 

محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود 

 

سرویسهای دستشوی و حمام :

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای  داخل به بیرون  ، فشار نسبی این فضا منفی است .

ورود هوای تازه :  اختیاری است

هوای برگشت :  ندارد

درصد رطوبت : محدوده رطوبت بین ۶۰-۵۰ درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد .

محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود 

اتاقهای بستری:  

فشار نسبی هوا :  فشار نسبی اتاق بستری صفر است

ورود هوای تازه :  در هر ساعت دو مرتبه حجم هوای اتاق بستری با هوای تازه تعویض می گردد

هوای برگشت :   هوای اتاق بستری برگشت داده نمی شود .

درصد رطوبت : رطوبت نسبی در محدوده ۶۰-۳۰ درصد  است

محدودهء دما :  در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود 

بخش اورژانس  : 

فشار نسبی هوا :  به دلیل عدم نفوذ هوای بیرون به داخل بخش آورژانس ٬ فشار نسبی این فضا مثبت است .

ورود هوای تازه :  از صد در صد هوای تازه استفاده کرده و در هر ساعت ۶  بارحجم هوای این بخش  با هوای تازه تعویض می گردد .

هوای برگشت :  هوای بخش اورژانس میتواند مجددا به داخل بر گشته و استفاده گردد .

درصد رطوبت :  رطوبت نسبی در محدوده ۶۰ – ۵۰ درصد ایده آل است لیکن بهتر است در حداقل باشد .

محدودهء دما : در زمستان و تابستان دما در محدوده۲۰ تا ۲۵ درجه قابل قبول خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید