۱۳۹۴-۰۱-۰۳

دانلود کتاب ارتقا سیستم فن

فن سیستم، همچنین به عنوان سیستم های هوا دست زدن دانید، مجرا برای گرفتن مطبوع (گرمایش و سرمایش) به مردم اشغال یک ساختمان، و در نتیجه به طور مستقیم تأثیر راحتی سرنشینان. سیستم های فن می تواند باشد و تنظیم به بهینه سازی تحویل هوا در اکثر انرژی راه کارآمد می باشد.