۱۳۹۴-۱۲-۲۹

پرسش و پاسخ بازرسی گاز

پرسش در چه مکان هایی باید از غلاف فلزی و در چه مکانهایی از غلاف غیر فلزی استفاده کرد؟ در عبور لوله از دیوارها کدامیک می توان به کار برد؟ آیا میتوان در این مورد به جای غلاف غیرفلزی از فلزی استفاده کرد؟