آشنایی با فن کویل

از جمله تجهیزات تبادل حرارت دو فصلی محسوب می شود که از دو قسمت کویل و فن تشکیل میشود. کویل مسی به صورت مایل در محفظه قرار گرفته و فن در زیر آن جاسازی می¬شود. فن کویلها از نظر شکل ظاهری به صورت زمینی و سقفی استفاده میشود. ظرفیت فن کویل های زمینی به ترتیب ۲۰۰ ، ۳۰۰ ، ۴۰۰ ، ۶۰۰ ، ۸۰۰ CFM است. در مورد فن کویلهای سقفی CFM از ۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تغییر می کند. امروزه اغلب فن کویل ها به صورت دو لوله ای مورد استفاده قرار می گیرند به این معنا که مطابق با فصل در لوله ها آب سرد یا آب گرم گردش می کند. در سیستم چهار لوله ای دو لوله ی رفت و برگشت گرم و سرد هر یک به صورت جداگانه حاوی سیال گرم یا سرد هستند . با استفاده از شیوه های کنترل مناسب با شرایط دلخواه دمایی مقداری از آب گرم و سرد با یکدیگر مخلوط شده و بدین ترتیب فن کویل ها تحت شرایط دمایی مختلفی کار می کنند و ممکن است در یک زمان که فن کویل اتاقی را خنک می کند، فن کویل دیگر اتاق مجاور را گرم کند.

فن کویل ها اگر چه هوای داخل را با عبور از روی کویل گرم یا سرد می کنند، در موارد خاص می توانند هوای تامکان از طریق داکت متصل به خارج تامین بکنند.

محاسبه ی فن کویل براساس بار برودتی در تابستان و بار گرمایی در زمستان صورت می گیرد :

در تابستان ( محاسبه فن کویل براساس بار برودتی )
به ازای هر ۲۶۰۰ باید ۱۰۰ cfm در نظر گرفت و دبی آب سرد در لوله ها برابر ۰٫۷۵ gpm می باشد.
(تلفات )/۲۶۰۰*۰٫۷۵ Gpm,(تلفات )/۲۶۰۰*۱۰۰ = cfmسرمایش

در زمستان (محاسبه فن کویل براساس بارگرمایی)
(تلفات )/۹۵۰۰*۰٫۹۵ Gpm,(تلفات )/۹۵۰۰*۱۰۰ = cfmگرمایش

دیدگاهتان را بنویسید