مطالعه اخیر ، کارکرد الگوریتم ژنتیک، به عنوان ابزاری مناسب جهت طراحی بهینه مبدل حرارتی را نشان میدهد. تابع هدف وزن مبدل، و متغیرهای طراحی عبارتند از: قطر خارجی لوله، ضخامت لوله، جنس لوله، قطر داخلی پوسته، گام لوله ها، فاصله دیوارک ها، برش دیوارک ها، آرایش لوله ها و تعداد گذر لوله ها،

مطالعه اخیر ، کارکرد الگوریتم ژنتیک، به عنوان ابزاری مناسب جهت طراحی بهینه مبدل حرارتی را نشان میدهد. تابع هدف وزن مبدل، و متغیرهای طراحی عبارتند از: قطر خارجی لوله، ضخامت لوله، جنس لوله، قطر داخلی پوسته، گام لوله ها، فاصله دیوارک ها، برش دیوارک ها، آرایش لوله ها و تعداد گذر لوله ها، برای تحلیل انتقال گرمای مبدل حرارتی از روش اختلاف دمای میانگین لگاریتمی و برای محاسبه ضریب انتقال حرارت و افت فشار سمت پوسته ازروش دیلاور استفاده می شود. از تقسیم بندی مبدل به مبدل های دیفرانسیلی، به منظور در نظر گرفتن تغییرات خواص سیال بر اثر تغییرات دما در طول مبدل استفاده می شود.

دانلود کتاب

رمز دانلود

دیدگاهتان را بنویسید