نکات اساسی در طراحی مخازن ذخیره آب

جهت عملکرد مطلوب در زمان بهره برداری رعایت نکات زیر در طراحی تاسیسات مخازن آب ضروری است.

۱-لوله های ورودی :
موقعیت لوله های ورودی آب به مخزن وتعداد آنها باتوجه به عدم ایجاد حجم راکد در مخزن تعیین می شود . برای این  منظور لوله های ورودی وخروجی باید در دوقسمت مقابل ودورترین فاصله نسبت  به هم قرار گیرند . معمولا ورود آب از بالا وخروج آن از کف انجام می شود درمخازن بزرگ با اعمال تدابیری درساختمان مخزن مانند ساخت دیوارهای جداکننده می توان از ایجاد حجم های راکد جلوگیری کرد. هرلوله ورودی به مخزن باید قبل از ورود مجهز به شیر قطع و وصل باشد وآن شیر دریک حوضچه مستقل قرارگیرد . در انتهای خروجی هرلوله ورودی یک عدد شیر شناور نصب می شود تاجریان آب ورودی را در ارتفاع معینی قطع کند.
۲-لوله خروجی :
این لوله در سمت روبروی لوله ورودی ودورترین فاصله نسبت به آن قرار گیرد. وضعیت لوله خروجی باید به گونه ای باشد که تخلیه حجم مفید مخزن را میسر سازد . برای جلوگیری از مکش هوا به داخل لوله خروجی ، حداقل ارتفاع سطح آب از محور لوله خروجی نباید کمتر از دوبرابر قطرلوله خروجی باشد .هرلوله خروجی بعد از مخزن باید مجهز به یک شیر قطع ووصل باشد وآن شیر در یک حوضچه مستقل قرار گیرد. به منظور جلوگیری از ورود رسوبات به داخل شبکه ، دهانه لوله خروجی باید به گونه ای قرار گیرد که فاصله لوله از کف مخزن کمتر از ۱۵ سانتی متر نباشد .
۳-تجهیزات شستشوی مخزن :
برای تخلیه کامل آب مخزن وشتسشوی آن ، مخزن باید مجهز به لوله تخلیه باشد . دهانه لوله تخلیه درحوضچه تخیله قرار می گیرد. کف مخزن با شیبی درحدود ۰۱/. الی ۰۰۲/۰ به طرف حوضچه تخلیه شیب بندی می شود.
هرلوله تخلیه باید دربیرون مخزن مجهز به شیر قطع ووصل باشد که شیر معمولا در حوضچه شیر لوله خروجی قرار گیرد.
۴-تجهیز سرریز :
سرریز برای کنترل حداکثر سطح آب درمواقع اضطراری به کار می رود وباید به گونه ای نصب می شود که فاصله بین حداکثر سطح  تا زیر سقف کمتر از ۳۰سانتی متر نباشد. قطر لوله سرریز متناسب باجریان ورودی آب ومعمولا معادل لوله های ورودی ویا بیشتر از آنها درنظر گرفته می شود تا احتمال غرقاب شدن مخزن بوجود نیاید لوله سرریز نباید مستقیما به شبکه جمع آوری فاضلاب یا شبکه جمع آوری روانابها وصل می شود تا از بروز احتمالی جریانهای برگشتی محفوظ بماند.ذ در انتهای لوله سرریز باید یک توری نصب شود تا از ورود اجسام وجانداران مزاحم به داخل مخزن جلوگیری به عمل آید .
۵-شیرآلات :
در تاسیسات مخازن نصب چند شیر ضروری است که عبارتند از : شیر قطع ووصل پروانه ای روی هرلوله ورودی قبل از ورود به مخزن شیر قطع ووصل پروانه ای بیرون از مخزن ، شیر شناور وروی دهانه لوله ورودی مخزن (تاقطر ۳۰۰ میلیمتر ) بنابرضرورت ؛درهر طرح آبرسانی ممکن است تعدادی شیر آلات اضافی برای مقاصد مختلف نصب شوند که عبارتند از : شیر سوزنی که روی لوله های ورودی باقطر بزرگ به منظور کنترل خودکار جریان آب ورودی به جای شیر شناور ، شیر ارتفاعی روی لوله های ورودی درکنار شیرهای قطع و وصل  به جای شیر شناور لوله کنار گذر از لوله های ورودی به لوله خروجی مجهز به شیر قطع ووصل پروانه ای .
۶-هواکش:
برای تهویه داخل مخازن نصب تعدادی هواکش روی سقف هرمخزن ضروری است . شکل هواکش باید به گونه ای باشد که از ورود باران ، آلودگی ها وحشرات به داخل مخروطی جلوگیری شود. بدین منظور شکل هواکش می تواند به صورت لوله با کلاهک مخروطی یا به صورت لوله سربرگردانده مجهز به توری باشد ارتفاع لوله هواکش از روی سطح بیرونی سقف مخزن باید به اندازه ای باشد که در مواقع بارش برف، انتهای دهانه هواکش دربرف مدفون نشود.
۷-تجهیزات :
نشان دهنده سطح آب : جهت اطلاع از وضعیت سطح آب درون مخزن ، هر قست مخزن باید مجهز به نشان دهنده سطح آب باشد. این نشان دهنده ها می توانند به صورت مکانیکی باشناور ومدرج یا الکترونیکی باشند.

دیدگاهتان را بنویسید