لوله استوانه محکم فشار مورد استفاده برای انتقال یک سیال و یا برای انتقال یک سیال است
فشار، معمولا لوله در مشخصات مواد قابل اجرا تعیین شده است.
مواد لوله و یا لوله تعیین شده در مشخصات به عنوان لوله زمانی که تحت درمان
در نظر گرفته شده برای خدمات فشار.

لوله استوانه محکم فشار مورد استفاده برای انتقال یک سیال و یا برای انتقال یک سیال است
فشار، معمولا لوله در مشخصات مواد قابل اجرا تعیین شده است.
مواد لوله و یا لوله تعیین شده در مشخصات به عنوان لوله زمانی که تحت درمان
در نظر گرفته شده برای خدمات فشار.
لوله کشی مونتاژ قطعات لوله کشی مورد استفاده برای انتقال، توزیع، مخلوط است،
جداگانه، ترشحات، متر، کنترل و یا جلو گیری جریان سیال. لوله کشی شامل لوله حمایت
عناصر اما ساختار پشتیبانی، مانند ساختمان را شامل نمی شود
فریم، bents، بنیادها، و یا هر گونه تجهیزات از تعاریف کد حذف شدند.
قطعات لوله کشی عناصر مکانیکی مناسب برای اتصال و یا
مونتاژ به سیستم لوله کشی مایع حاوی فشار تنگ است. قطعات
شامل لوله، لوله، اتصالات، فلنج، واشر، درها، دریچه ها و دستگاه های
مانند اتصالات، اتصالات انعطاف پذیر، شلنگ های فشار، تله، صافی،
در خط بخشهایی از ابزار مجزا.

دانلود کتاب

رمز دانلود :hvacir.ir

دیدگاهتان را بنویسید