فشار یکی از عوامل پیشرفت واکنش در فرایندهای شیمیایی محسوب م یشود. بر این اساس در بساری از واحدها، تجهیزاتی به منظور بالا بردن فشار پی شبینی شده است. این تجهیزات شامل فن ها، دمنده ها و کمپرسورها هستند که از آن میان کمپرسورها به دلیل دارا بودن نسبت تراکم بالاتر و پیچیده تر بودن فرایند ا
اهمیت بیشتر برخوردار م یباشند.

فشار یکی از عوامل پیشرفت واکنش در فرایندهای شیمیایی محسوب م یشود. بر این اساس در بساری
از واحدها، تجهیزاتی به منظور بالا بردن فشار پی شبینی شده است. این تجهیزات شامل فن ها، دمنده ها و
کمپرسورها هستند که از آن میان کمپرسورها به دلیل دارا بودن نسبت تراکم بالاتر و پیچیده تر بودن فرایند از
اهمیت بیشتر برخوردار م یباشند.
به طور کلی مکانیزمهای ایجاد فشار به ۴ دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:
۱٫ حبس مقدارهای پیدرپی از گاز در یک محفظه، کاستن حجم، افزایش فشار و سپس تخلیه گاز
فشرده به بیرون محفظه.
۲٫ حبس مقادیر پیدرپی از گاز در یک محفظه، انتقال آن بدون تغییر حجم به طرف دریچه خروجی،
تراکم گاز توسط مقاومت سیستم خروجی و سپس ارسال گاز به بیرون محفظه.
۳٫ تراکم گاز با عمل دینامیکی پروانه یا روتور پر هدار در حال دوران.
۴٫ همراه کردن گاز با یک جت خیلی سریع از همان گاز یا یک گاز دیگر همچون بخار آب و تبدیل
سرعت گاز به فشار در یک دیفیوزر.
کمپرسورهای نوع اول و دوم جریان ناپیوسته یا جابجایی مثبت و کمپرسورهای نوع سوم و چهارم
معروف به جریان پیوسته یا دینامیکی هستند.

دانلود فایل

رمزفایل:hvacir.ir

دیدگاهتان را بنویسید