خانه تاسیسات تاسیسات حرارتی کنترل هوشمند در تاسیسات

کنترل هوشمند در تاسیسات

فرهنگ و الگوی نامناسب مصرف ا نرژی و قیمت پائین حاملهای ا نرژی در کشور , تکنولوژی قدیمی
تأسیسات حرارتی ساختمان , جملگی عواملی هستند که موجب شده ا ند شدت مصرف ا نرژی در بخش
ساختمان کشور در برخی از موارد تا ۵ برابر متوسط جهانی آن باشد .
با در نظر گرفتن سهم ۴۰ درصدی بخش ساختمان از کل مصرف سوخت و ا نرژی کشور اهم یت بهی نه
سازی مصرف سوخت و انرژی در این بخش بیش از پیش آشکار می گردد .

فرهنگ و الگوی نامناسب مصرف ا نرژی و قیمت پائین حاملهای ا نرژی در کشور , تکنولوژی قدیمی
تأسیسات حرارتی ساختمان , جملگی عواملی هستند که موجب شده ا ند شدت مصرف ا نرژی در بخش
ساختمان کشور در برخی از موارد تا ۵ برابر متوسط جهانی آن باشد .
با در نظر گرفتن سهم ۴۰ درصدی بخش ساختمان از کل مصرف سوخت و ا نرژی کشور اهم یت بهی نه
سازی مصرف سوخت و انرژی در این بخش بیش از پیش آشکار می گردد .
فاز تحقیقاتی طرح در ۴ موتورخانه ساختمانهای با کاربریهای مسکونی و غیر مسکونی شامل ساختمان
مرکزی شهرداری منطقه ۱۰ تهران , اداره کل آموزش و پرورش منطقه ۱۰ تهران ) ۲ موتورخا نه( و
یک مجتمع مسکونی واقع در شهرک قدس تهران شروع شد . به مرور در طول مدت اجرای پروژه و با
تکمیل روند تحقیقات و اجرای طرح پایلوت موتورخانه های هوشمند که با همکاری سازمان بهی نه سازی
مصرف سوخت کشور در بیش از ۱۰۰ ساختمان با کاربریها ی متفاوت نظیر مدرسه درمانگاه , ه تل ,
موزه , فرهنگسرا , دانشگاه و ادارات ان جام گردید سخت ا فزار و برنامه نرم ا فزاری سیستم کنترل
متناسب با فره نگ مصرف ا نرژی در کشور , شرایط اقلیمی و ساختار طراحی تأسیسات حرار تی در
ایران ارتقاء یافت و در نهایت با طراحی سخت افزار پروسسوری اولیه و ویرایش ها و تصحیحات مکرر
برنامه نرم افزاری , ماحصل و شالوده این برنامه , به عنوان برنامه نرم ا فزاری سیستم کن ترل هوشمند
مورد استفاده قرار گرفت.

دانلود کتاب

رمز دانلود:hvacir.ir

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراح و نظارت پروژه های تاسیسات مکانیکی به صورت BIM توسعه دهنده نرم افزار های آموزشی تاسیسات مکانیکی

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

تعمیرات مشعل های گاز سوز

اشکالات عمده مشعل های گازی به چند مجموعه مختلف تقسیم می شوند. عدم روشن شدن مشعل ، روشن و خ…