خانه تاسیسات تاسیسات حرارتی کنترل هوشمند در تاسیسات

کنترل هوشمند در تاسیسات

فرهنگ و الگوی نامناسب مصرف ا نرژی و قیمت پائین حاملهای ا نرژی در کشور , تکنولوژی قدیمی
تأسیسات حرارتی ساختمان , جملگی عواملی هستند که موجب شده ا ند شدت مصرف ا نرژی در بخش
ساختمان کشور در برخی از موارد تا ۵ برابر متوسط جهانی آن باشد .
با در نظر گرفتن سهم ۴۰ درصدی بخش ساختمان از کل مصرف سوخت و ا نرژی کشور اهم یت بهی نه
سازی مصرف سوخت و انرژی در این بخش بیش از پیش آشکار می گردد .

فرهنگ و الگوی نامناسب مصرف ا نرژی و قیمت پائین حاملهای ا نرژی در کشور , تکنولوژی قدیمی
تأسیسات حرارتی ساختمان , جملگی عواملی هستند که موجب شده ا ند شدت مصرف ا نرژی در بخش
ساختمان کشور در برخی از موارد تا ۵ برابر متوسط جهانی آن باشد .
با در نظر گرفتن سهم ۴۰ درصدی بخش ساختمان از کل مصرف سوخت و ا نرژی کشور اهم یت بهی نه
سازی مصرف سوخت و انرژی در این بخش بیش از پیش آشکار می گردد .
فاز تحقیقاتی طرح در ۴ موتورخانه ساختمانهای با کاربریهای مسکونی و غیر مسکونی شامل ساختمان
مرکزی شهرداری منطقه ۱۰ تهران , اداره کل آموزش و پرورش منطقه ۱۰ تهران ) ۲ موتورخا نه( و
یک مجتمع مسکونی واقع در شهرک قدس تهران شروع شد . به مرور در طول مدت اجرای پروژه و با
تکمیل روند تحقیقات و اجرای طرح پایلوت موتورخانه های هوشمند که با همکاری سازمان بهی نه سازی
مصرف سوخت کشور در بیش از ۱۰۰ ساختمان با کاربریها ی متفاوت نظیر مدرسه درمانگاه , ه تل ,
موزه , فرهنگسرا , دانشگاه و ادارات ان جام گردید سخت ا فزار و برنامه نرم ا فزاری سیستم کنترل
متناسب با فره نگ مصرف ا نرژی در کشور , شرایط اقلیمی و ساختار طراحی تأسیسات حرار تی در
ایران ارتقاء یافت و در نهایت با طراحی سخت افزار پروسسوری اولیه و ویرایش ها و تصحیحات مکرر
برنامه نرم افزاری , ماحصل و شالوده این برنامه , به عنوان برنامه نرم ا فزاری سیستم کن ترل هوشمند
مورد استفاده قرار گرفت.

دانلود کتاب

رمز دانلود:hvacir.ir

توضیح تصویر

سلام من سجاد اسدپور هستم.مهندس تاسیسات علاقه شدید به علم تاسیسات و کامپیوتر دارم.از این رو برای پیشرفت صنعت تاسیسات کشور در عرصه اینترنت و مجازی تلاش می کنم.لذا از عزیزان خواهش می کنم در صورت تمایل همکاری با این جانب لطفا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

تجهیزات متعارف موتورخانه

تجهیزات متعارف موتورخانه: بایدها و نبایدها 1- سقف موتورخانه در هر مورد و موقعیت باید دارای…